Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions
 Vols canviar la mida? A  A  A
Et trobes a:  Portada > Notícies Consell Obert 11 de ...
 

[Tornar]

Consell Obert 11 de febrer de 2017

Es Convoca al veïns de Senan a la sessió del Consell Obert, amb caràcter ordinari, per al dia 11 de febrer a les 10.00 hores, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb el següent ordre del dia:

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 8 D’OCTUBRE DE 2016.
2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS EXTRAORDINÀRIES CELEBRADES ELS DIES 16 I 30 DE NOVEMBRE DE 2016.
3.- DONACIÓ COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.
4.- DONACIÓ COMPTE DELS INFORMES D’OBJECCIONS DE SECRETARIA D’INTERVENCIÓ.
5.- DONACIÓ COMPTE DE L’INFORME DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT I DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 4T TRIMESTRE.
6.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DESESTIMACIÓ AL·LEGACIONS FORMULADES A L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS AL CEMENTIRI MUNICIPAL I APROVACIÓ DEFINITIVA.
7.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, ESTABLIMENT ORDENANÇA FISCAL GENERAL REGULADORA DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS.
8.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL FINANÇAMENT DE LES OBRES “NOVA CONNEXIÓ A LA XARXA DE LA MANCOMUNITAT D’AIGÜES DE LES GARRIGUES EN EL DIPÒSIT DE L’ESPLUGA CALBA, PER A L’ABASTAMENT D’AIGUA AL POBLE DE SENAN”.
9.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ EL MÓN LOCAL CATALÀ AMB LA CAMPANYA “CASA NOSTRA ÉS CASA VOSTRA”.
10.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ REFERENT ALS BENEFICIS FISCALS EN L’IBI DE LES AUTOPISTES DE PEATGE.
11.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ DE SUPORT A LES OFICINES LIQUIDADORES.
12.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ REFERENT A LA TAXA PER L’ÚS PRIVATIU O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL DE LES INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT D’ENERGIA ELÈCTRICA, GAS, AIGUA I HIDROCARBURS.
13.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPROMÍS DE L’AJUNTAMENT DE SENAN AMB LA CARTA DEL PAISATGE DE LA CONCA DE BARBERÀ.
14.- PRECS I PREGUNTES

L’Alcaldessa
Carme Ferrer Cervelló
Senan, 8 de febrer de 2017