Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions
 Vols canviar la mida? A  A  A
Et trobes a:  Portada > Notícies Consell Obert 3 de j...
 

[Tornar]

Consell Obert 3 de juny de 2017

Es Convoca al veïns de Senan a la  sessió del Consell Obert, amb caràcter ordinari, per al dia 3 de juny a les 10.00 hores, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb el següent ordre del dia:

 

ORDRE DEL DIA:

 

1.-   APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 11 DE FEBRER DE 2017.

 

2.-   APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 25 DE FEBRER DE 2017.

 

3.-   DONACIÓ COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.

 

4.-   DONACIÓ COMPTE DELS INFORMES DE SECRETARIA INTERVENCIÓ A L’APROVACIÓ DE LES FACTURES.

 

5.-   DONACIÓ COMPTE DE L’INFORME DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL 1R TRIMESTRE.

 

6.-   Donació compte del Donació compte del Decret de l’Alcaldia pel qual s’aprova la liquidació del pressupost de l’exercici 2016.

 

7.- Donació compte de l’informe d’Intervenció sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i límit del deute amb motiu de l’aprovació de la liquidació del pressupost e l’exercici 2016 i romanent de tresoreria de lliure disposició.

 

8.-   APROVACIÓ, SI S’ESCAU, MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA pel subministrament d’aigua

 

9.-   APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DEL PROJECTE DE NOVA CONNEXIÓ a la xarxa de la Mancomunitat d'aigües de les Garrigues en el dipòsit de l'Espluga Calba per a l'abastament d'aigua potable del municipi.

 

10.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, tramitació urgent, amb UN ÚNIC Criteri d’adjudicació, per A l’execució de les obres incloses en el projecte “NOVA CONNEXIÓ a la xarxa de la Mancomunitat d'aigües de les Garrigues en el dipòsit de l'Espluga Calba per a l'abastament d'aigua potable del municipi”, juntament amb el Plec de clàusules administratives particulars.

 

11.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PER A LA CONCESSIÓ D'US PRIVATIU DEL VEDAT DE CAÇA (BE DE DOMINI PÚBLIC) DE L'AJUNTAMENT DE SENAN, MITJANÇANT TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, PROCEDIMENT OBERT, DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ, TOTS ELLS AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT.

 

12.- APROVACIÓ , SI S’ESCAU, DEL MAPA DE DELIMITACIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS.

 

13.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, del codi de conducta ètica dels càrrecs electes de l’Ajuntament dE SENAN.

 

14.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDiTS 1/2017.

 

15.- PRECS I PREGUNTES.

 

 L’Alcaldessa,

Carme Ferrer Cervelló

Senan, 31 de maig de 2017