Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions
 Vols canviar la mida? A  A  A
Et trobes a:  Portada > Notícies Consell Obert 20 de ...
 

[Tornar]

Consell Obert 20 de gener de 2018

Es Convoca al veïns de Senan a la sessió del Consell Obert, amb caràcter extraordinari, per al dia 20 de gener a les 11.00 hores, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb el següent ordre del dia:

 

ORDRE DEL DIA:

1.-  Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 7 d’octubre de 2017.

2.-  Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 25 d’octubre i 22 de novembre de 2017.

3.-  Informació de l’Alcaldia

4.-  Donació compte dels Decrets de l’Alcaldia.

5.-  Donació compte dels informes de Secretaria–Intervenció relatiu a l’aprovació de factures.

6.-  Donació compte del període mig de pagament del 3r. Trimestre de 2017.

7.-  Aprovació, si s’escau, del Pressupost de l’exercici 2018.

8.-  Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de l’ordenança reguladora fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament.

9.-  Demanar subvencions a l’Agència Catalana de l'Aigua i al Departament d’Agricultura, Ramaderia. Pesca i Alimentació.

10.-  Aprovació, si s’escau, delegació competències del Consell Obert en l’Alcaldia.

11.-  Aprovació, si s’escau, de l’encàrrec de gestió a la Diputació de Tarragona per a la implantació del programa del SINAC.

12.-  Precs i preguntes

 

L’Alcaldessa,    

Carme Ferrer Cervelló

Senan, 17 de gener de 2018